نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word

نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word

نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۳ رای

دانلود نمونه دادخواست های حقوقی

دانلود نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word

 1. درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )
 2. تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت
 3. نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
 4. صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت
 5. درخواست صدور (قرار ) تامين محكوم به
 6. درخواست صدور قرار تامين محكوم به
 7. تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حكم دادگاه خارجي
 8. تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر
 9. نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه
 10. تقاضاي صدور اجراييه در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال
 11. درخواست صدور اجراييه براي تخليه ملك مورد اجاره
 12. درخواست صدور اجراييه در خصوص تغيير نام كوچك
 13. درخواست صدور اجراييه جهت پرداخت وجه چك
 14. نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد
 15. نمونه صورت جلسه تامين دليل
 16. لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي
 17. لايحه جهت صدور آگهي مزايده
 18. تقاضاي مزايده اموال توقيف شده (محكوم عليه
 19. درخواست انتشار آگهي مزايده
 20. درخواست ابلاغ آگهي مزايده
 21. نمونه آگهي مزايده
 22. نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول
 23. نمونه آگهي مزايده اموال منقول
 24. درخواست دادورز اجراي احكام از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده
 25. درخواست دايره نيابت از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده
 26. درخواست در خصوص تحويل اموال از اجراي احكام مدني
 27. درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزايده (به نام برنده مزايده
 28. تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث
 29. معرفي اموال محكوم عليه جهت توقيف
 30. لايحه تقاضاي به اجرا گذاردن راي وزارت كار
 31. تقاضاي عسر و حرج از طرف محكوم عليه (مستاجر
 32. تقاضاي اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

محصولات مرتبط با نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word