سوالات حقوق محیط زیست با پاسخنامه

سوالات حقوق محیط زیست با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق محیط زیست ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق محیط زیست ۹۶-۹۷-۲ تستی
۳ حقوق محیط زیست ۹۶-۹۷-۱ تستی
۴ حقوق محیط زیست ۹۵-۹۶-۲ تستی