سوالات حقوق رسانه با پاسخنامه

میزان رضایت از محصول

سوالات حقوق رسانه با پاسخنامه

دیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق رسانه ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق رسانه ۹۶-۹۷-۲ تستی
۳ حقوق رسانه ۹۵-۹۶-۲ تستی