سوالات حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت با پاسخنامه

سوالات حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت با پاسخنامه
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۱ رای

سوالات حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت تابستان ۹۶ تستی
۶ حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت ۹۵-۹۶-۲ تستی