جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۳ رای

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان برای آزمون وکالت و سایر آزمون های حقوقی

اعمالي كه اشخاص در جامعه انجام مي دهند و يا تكاليفي را كه انجام نمي دهند براي آنان مسئوليت آور است ، گاه اين مسئوليت جنبه كيفري دارد مثل ايراد ضرب و جرح و گاه جنبه حقوقي دارد مثل عدم پرداخت اجاره بها و گاه يك عمل هم جنبه كيفري دارد و هم جنبه حقوقي دارد مثل صدور چك پرداخت نشدني ، حال در دادرسي مدني چه در دادگاه حقوقي و چه در دادگاه كيفري نسبت به جنبه حقوقي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم قواعد اصول تشريفات بر قوانيني حاكم است كه نحوه دادرسي را تعيين مي نمايد