جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان منبع درسی : بنا به درخواست مدرس جزوه از سایت حذف شده است.

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

بنا به درخواست مدرس جزوه از سایت حذف شده است.

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان برای آزمون وکالت و سایر آزمون های حقوقی

اعمالی که اشخاص در جامعه انجام می دهند و یا تکالیفی را که انجام نمی دهند برای آنان مسئولیت آور است ، گاه این مسئولیت جنبه کیفری دارد مثل ایراد ضرب و جرح و گاه جنبه حقوقی دارد مثل عدم پرداخت اجاره بها و گاه یک عمل هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه حقوقی دارد مثل صدور چک پرداخت نشدنی ، حال در دادرسی مدنی چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری نسبت به جنبه حقوقی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم قواعد اصول تشریفات بر قوانینی حاکم است که نحوه دادرسی را تعیین می نماید

آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان, دانلود جزوه دکتر کلانتریان, دکتر کلانتریان

جزوات