حقوق مدنی 7 پیام نور

حقوق مدنی ۷

خلاصه مباحث حقوق مدنی ۷ عقود معین ۲ براساس کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسھايی از عقود معين برای دانشجويان دوره کارشناسی: وديعه، عاريه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رھن

+

به همراه جزوه کامل حقوق مدنی ۷ برای آزمون وکالت و آزمون های حقوقی ادامه مطلب “حقوق مدنی ۷”

حقوق مدنی 4 پیام نور

حقوق مدنی ۴

خلاصه مباحث حقوق مدنی ۴ الزامات خارج ازقراردادھا براساس کتاب مسئولیت مدنی – ضمان قھری ابراھیم تقی زاده- سید احمد علی ھاشمی از انتشارات پیام نور

+

به همراه جزوه کامل حقوق مدنی ۴ برای آزمون وکالت و آزمون های حقوقی ادامه مطلب “حقوق مدنی ۴”