قواعد فقه مدنی محقق داماد ج 1

قواعد فقه مدنی محقق داماد ج ۱

قواعد فقه مدنی محقق داماد ج ۱
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۱ رای

دانلود قواعد فقه مدنی محقق داماد جلد ۱

قواعد فقه مدنی محقق داماد

۱ كلیات
۱٫ اركان علوم
تعبیر مىكنند و عبارتند از: موضوع، مبادى و مسائل. « اجزاى علوم » تمام علوم سه ركن اساسى دارند كه اھل فن از آنھا به
الف) موضوع: موضوع ھر علم، چیزى است كه در آن از عوارض ذاتى آن بحث مىشود و مطالب علمى، در اطراف آن، نفى و اثبات مىگردد. مثلا در علم
حساب، تمام مطالب، از قبیل جمع، تفريق، ضرب و تقسیم در مورد عدد است و يا در علم پزشكى، تمام مطالب مربوط به بدن انسان است و لذا در علم
حساب، عدد و در علم پزشكى، بدن آدمى موضوع محسوب مىگردد.
ب) مبادى: مبادى علم به طور اجمال عبارت است از تعريفات و تصديقاتى كه قبل از ورود به ھر علم در مورد موضوعات و محمولات آن علم به عمل مىآيد و براى آگاھى و شناخت دانشپژوه مفید و لازم است، به نحوى كه بدون تصور و تصديق آنھا ورود به آن علم شايسته نیست.
ج) مسائل: مسائل ھر علم در تمام قلمرو آن علم، مطلوب و مورد نظر جويندگان آن است. در اصطلاح اھل منطق، مسائل را به خاطر آن كه منظور و ھدف
نامیدهاند. « مطالب » ، نھايى پژوھندگان است
۲٫ اركان علم فقه
علم فقه از داشتن سه ركن اساسى فوق مستثنا نیست و مانند ساير دانشھا داراى اجزاى سهگانه زير است:
الف) موضوع: در علم فقه در مورد احكام پنجگانه تكلیفى (وجوب، استحباب،حرمت، كراھت و اباحه) و احكام وضعى از قبیل سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، فساد، و بطلان سخن به میان مىآيد. ولى توجه به احكام فوق نشان
احكام تكلیفى و وضعى عوارض .« افعال مكلفان » مىدھد كه ھمگى آنھا عوارض و شئون افعال مكلفان ھستند و بنابراين، موضوع علم فقه عبارت است از ذاتى اين افعال است كه در فقه در مورد آنھا بحث و گفتگو مىشود.
و قاعده كلى در « كبرى »

ب) مبادى: مبادى علم فقه، شناختن اجزا و موضوعات و آگاھى از منابع استنادى آنھا و نیز تحلیل قضاياى كلیهاى است كه به عنوان
علم فقه مورد استفاده قرار مىگیرند. بسیارى از مبادى علم فقه كه چندان بداھت عقلى ندارند بايد در علم ديگرى بررسى شوند و لذا بخشى از مبادى علم فقه در علم اصول فقه تحلیل و بررسى مىشوند؛ چنان كه بخشى از مبادى فلسفه نیز در علم منطق بررسى مىگردند.
از مسائل فقه ھستند. در اين گونه قضايا، ھمان گونه كه « عقد بیع لازم است » و ،« روزه واجب است » ،« نماز واجب است »

ج) مسائل: قضايايى از قبیل ملاحظه مىشود احكام، اعم از تكلیفى و وضعى، محمول قضیه را تشكیل مىدھند و موضوع قضايا، افعال بندگان است. مباحث مربوط به شكل و ماھیت عبادات و معاملات نیز از مسائل علم فقه به شمار مىروند. به عبارت ديگر، مسائل فقه، مباحثى ھستند كه در باب قوانین و مقرراتى كه پروردگار در مورد جزئیات اعمال و رفتار بندگان وضع كرده، مطرح مىشوند. …