سوالات پیشگیری از جرم با پاسخنامه

میزان رضایت از محصول

سوالات پیشگیری از جرم با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ پیشگیری از جرم ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ پیشگیری از جرم تابستان ۹۷ تستی
۳ پیشگیری از جرم ۹۶-۹۷-۱ تستی
۴ پیشگیری از جرم تابستان ۹۶ تستی