سوالات روش تحقیق با پاسخنامه

میزان رضایت از محصول

سوالات روش تحقیق با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ روش تحقیق ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ روش تحقیق تابستان ۹۷ تستی
۳ روش تحقیق ۹۶-۹۷-۱ تستی
۴ روش تحقیق تابستان ۹۶ تستی