سوالات حقوق مدنی ۲ با پاسخنامه

سوالات حقوق مدنی ۲ با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت تابستان ۹۶ تستی
۵ حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۹۵-۹۶-۲ تستی
۶ حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۹۵-۹۶-۱ تستی