سوالات حقوق مالیه عمومی با پاسخنامه

سوالات حقوق مالیه عمومی با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ مالیه عمومی ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ مالیه عمومی ۹۶-۹۷-۲ تستی
۳ مالیه عمومی ۹۵-۹۶-۲ تستی
۴ مالیه عمومی ۹۵-۹۶-۱ تستی