سوالات حقوق مالکیت فکری با پاسخنامه

سوالات حقوق مالکیت فکری با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق مالکیت فکری ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق مالکیت فکری تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق مالکیت فکری ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق مالکیت فکری ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ حقوق مالکیت فکری تابستان ۹۶ تستی