سوالات حقوق فضای مجازی با پاسخنامه

میزان رضایت از محصول

سوالات حقوق فضای مجازی با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق فضای مجازی ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق فضای مجازی ۹۶-۹۷-۲ تستی
۳ حقوق فضای مجازی ۹۶-۹۷-۱ تستی
۴ حقوق فضای مجازی ۹۵-۹۶-۲ تستی