سوالات حقوق جزای عمومی ۱ با پاسخنامه

سوالات حقوق جزای عمومی ۱ با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق جزای عمومی ۱ ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق جزای عمومی ۱ تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق جزای عمومی ۱ ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق جزای عمومی ۱ تابستان ۹۶ تستی
۵ حقوق جزای عمومی ۱ ۹۵-۹۶-۲ تستی
۶ حقوق جزای عمومی ۱ ۹۵-۹۶-۱ تستی