سوالات حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص با پاسخنامه

سوالات حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص با پاسخنامه
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۱ رای

سوالات حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ۹۶-۹۷-۱ تستی