سوالات حقوق جزای اختصاصی(۳)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با پاسخنامه

میزان رضایت از محصول

سوالات حقوق جزای اختصاصی(۳) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق جزای اختصاصی(۳)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق جزای اختصاصی(۳)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق جزای اختصاصی(۳)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق جزای اختصاصی(۳)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ حقوق جزای اختصاصی(۳)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص تابستان ۹۶ تستی
۶ حقوق جزای اختصاصی(۳)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ۹۵-۹۶-۲ تستی