سوالات حقوق جزای اختصاصی(۲)جرایم علیه مصالح عمومی کشور با پاسخنامه

میزان رضایت از محصول

سوالات حقوق جزای اختصاصی(۲)جرایم علیه مصالح عمومی کشور با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور ۹۶-۹۷-۱ تستی
۴ حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور تابستان ۹۶ تستی
۵ حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور ۹۵-۹۶-۲ تستی