سوالات حقوق تجارت ۲ با پاسخنامه

سوالات حقوق تجارت ۲ با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۹۶-۹۷-۲ تستی
۳ حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۹۶-۹۷-۱ تستی
۴ حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۹۵-۹۶-۲ تستی
۵ حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۹۵-۹۶-۱ تستی