سوالات حقوق تجارت ۱ با پاسخنامه

سوالات حقوق تجارت ۱ با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق تجارت ۱ اشخاص ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق تجارت ۱ اشخاص ۹۶-۹۷-۱ تستی
۳ حقوق تجارت ۱ اشخاص ۹۵-۹۶-۲ تستی
۴ حقوق تجارت ۱ اشخاص ۹۵-۹۶-۱ تستی