سوالات حقوق بین الملل عمومی ۲ با پاسخنامه

سوالات حقوق بین الملل عمومی ۲ با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق بین الملل عمومی ۲ ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق بین الملل عمومی ۲ تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق بین الملل عمومی ۲ ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق بین الملل عمومی ۲ ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ حقوق بین الملل عمومی ۲ تابستان ۹۶ تستی
۶ حقوق بین الملل عمومی ۲ ۹۵-۹۶-۲ تستی