سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱ با پاسخنامه

حقوق بین الملل عمومی ۱

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق بین الملل عمومی ۱ ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق بین الملل عمومی ۱ تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق بین الملل عمومی ۱ ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق بین الملل عمومی ۱ ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ حقوق بین الملل عمومی ۱ ۹۵-۹۶-۲ تستی
۶ حقوق بین الملل عمومی ۱ ۹۵-۹۶-۱ تستی