سوالات حقوق بشر در اسلام با پاسخنامه

سوالات حقوق بشر در اسلام با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق بشر در اسلام ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق بشر در اسلام تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق بشر در اسلام ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق بشر در اسلام ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ حقوق بشر در اسلام تابستان ۹۶ تستی
۶ حقوق بشر در اسلام ۹۵-۹۶-۲ تستی