www.lawpdf.ir

حقوق مدني, مقالات

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده

دسته حقوق مدني, مقالات | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | كدمطلب: 19894 | نويسنده: محمود کاظمی
نوع مقاله: علمی- پژوهشی چکیده قانون مدنی ایران، در مادۀ ۱۱۰۵، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به ...