www.lawpdf.ir

حقوق جـــزا

تأملی بر قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید در پرتو یک رهیافت تقنینی

دسته حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | كدمطلب: 19958 | نويسنده:
این یک واقعیت تلخ برای جامعه ایران است که در سالیان اخیر نحوه واکنش برخی شهروندان به ویژه در مسایل عاطفی و خانوادگی و اخیراً حتی صنفی و شغلی! به صورت پاشیدن اسید بر روی فرد یا افراد مورد نظر مرتکب ، جلوه می نماید. با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه ...