www.lawpdf.ir

حقوق تطبیقی, حقوق مدني

مقاله:معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و رومی- ژرمنی

دسته حقوق تطبیقی, حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | كدمطلب: 16756 | نويسنده: دکتر محمود کاظمی
چکیده در فرض اینکه زیان‌دیده به‌همراه عامل زیان در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، مسلماً باید تقسیم مسئولیت صورت گیرد و از میزان غرامتی که به زیان‌دیده پرداخت می‌شود، کاسته شود. همچنین در فرضی که چند عامل در وقوع زیان به دیگری دخالت دارند، در نهایت باید خسارت میان آنها ...