www.lawpdf.ir

مشارکت در شرکت گلدکوئیست

متن پرسش :

عنوان مجرمانه اعمال شرکت کنندگان در شرکت گلدکوئیست و قانون حاکم بر نحوه مجازات چیست؟

متن پاسخ :
آنچه در مورد نحوه عمل شرکت موسوم به گلدکوئیست شنیده شده اینست که هر عضو شرکت باید دو نفر را یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست جهت عضویت معرفی کند و این دو نفر نیز افراد دیگری را معرفی کنند و در صورتی که زیر مجموعه به ۱۰ نفر برسد منفعتی به فردی که در رأس هرم این مجموعه قرار دارد تعلق می‌گیرد. در بند(ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴ آمده است «تاسیس، قبول نمایندگی و عضو‌گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جلب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» بنابراین چنانچه عمل اشخاص اعم از این که وابسته به شرکت گلدکوئیست باشند یا وابسته به اشخاص دیگر منطبق با مقررات مذکور در فوق باشد عنوان مجرمانه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است. [ به نقل از روزنامه اطلاعات ]

ارسال شده در: حقوق کیفری