www.lawpdf.ir

عدم تقصیر راننده در تصادف رانندگی و مسئولیت او

متن پرسش :
در مواردی از تصادف رانندگی که خسارتی به وسایط نقلیه وارد شده ولی تقصیری متوجه راننده نیست؛ آیا مورد دارای جنبه کیفری است؟

متن پاسخ :
در تصادف رانندگی که صرفاً منتهی به ورود خسارت به وسیله نقلیه شده اعم از اینکه راننده مقصر باشد یا نباشد موضوع فاقد جنبه کیفری است. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

ارسال شده در: حقوق کیفری