www.lawpdf.ir

رجوع از گذشت نسبت به متهم پس از آگاهی به صدمات و ضایعات جدید

متن پرسش :

مصدوم سانحه تصادف رانندگی پس از شکایت اولیه خود، رضایت منجز خود نسبت به متهم را اعلام و موضوع توسط مرجع انتظامی صورتجلسه و بر این اساس دادیار قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. پس از آن پزشکی قانونی اعلام می‌کند مصدوم دچار صدماتی از قبیل شکستگی جمجمه ـ شکستگی دنده و ترقوه شده است و شاکی به این دلیل که چون هنگام رضایت، ناراحتی نداشته است اعلام گذشت می‌کند و در آن زمان اطلاعی از آثار و صدماتی که پزشکی قانونی اعلام می‌کند نداشته است؛ بنابراین نسبت به قرار صادر شده اعتراض می‌کند. آیا اعتراض وی موجه است یا خیر؟

متن پاسخ :
در مواردی که مصدوم حادثه رانندگی نسبت به صدمات ظاهری گذشت کرده باشد و پس از آن معلوم شود نامبرده دارای ضایعات دیگر جسمانی ناشی از تصادف بوده که در موقع اعلام گذشت اطلاعی از آن نداشته است یا مشهود نبوده، اعتراض نامبرده به قرار صادره موجه بوده و قابل بررسی است. [برگرفته از روزنامه اطلاعات]

ارسال شده در: حقوق کیفری