تغییر نام خانوادگی

  • دسته بندی : مقالات
  • انتشار : 26 مارس 2019
  • مدت مطالعه :
  • 3087 بازدید
تغییر نام خانوادگی
5/5 - (4 امتیاز)

براساس ماده ۴۰ قانون ثبت احوال می توان نام خانوادگی را تغییر داد اما تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال امکان پذیر خواهد بود فلذا برای تغییر نام خانوادگی اجازه شورای ثبت احوال لازم خواهد بود.

شرایط تغییر نام خانوادگی در ایران مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال

مطابق ماده فوق موارد تغییر نام خانوادگی به آیین نامه اجرایی این قانون احاله داده شده است:

براساس ماده ۱۳ دستورالعمل نام خانوادگی مصوب ۱۳۸۰ ، اشخاص می توانند در موارد ذیل تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

۱-۱۳- نام‌خانوادگی از واژه‌های نامناسب باشد مانند: پالانی، بیچاره، گدا، آشوغ}ناشناس ، گمنام ، نامعروف} درویزه{درویژه ، دریوزه ، گدائی} و غیرآن.

نکته : مطابق این بند نام خانوادگی نامناسب با شغل و شئون افراد را می توان تغییر داد چون واژه نامناسب بصورت مطلق بیان شده است (دکترصفائی، اشخاص و محجورین ، ص ۱۱۰)

۲-۱۳- نام‌خانوادگی بیش از دو کلمه باشد مانند: خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی، قره‌خانی علی‌آباد، امیری‌پور مقدم و غیرآن.

تبصره: کلماتی که به (یاء نسبت) بصورت مفرد یا جمع ختم می‌شوند یک کلمه محسوب می‌گردند مانند: حسینی، حسینیان و غیره.

۳-۱۳- نام‌خانوادگی از واژه‌های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی اُف، چارلتون، جانسون و غیره.

۴-۱۳- نام‌خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد مانند: بی‌دین، شیطان‌پرست، شاه‌پرست و غیره.

۵-۱۳- نام‌خانوادگی از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند: سرهنگ، خان، مهندس و غیره.

۶-۱۳- نام‌خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.

۷-۱۳- هرگاه محکومیت جزائی مؤثر برای یکی از افراد خانواده (موضوع بند ۸-۱۳ همین دستورالعمل) پیش ‌بیاید و داشتن آن نام‌خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد (ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعی الزامی است.

۸-۱۳- هرگاه تغییر نام‌خانوادگی به منظور وحدت با نام‌خانوادگی پدر، جد پدری، ‌فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

تبصره : تغییر نام‌خانوادگی به منظور وحدت با نام‌خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می‌نماید با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

ماده واحده : قانون تعریف محکومیتهایی مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۸۵، ۱۳۶۶٫

موارد محکومیتهای مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارتست از :

الف- محکومیت به حد.

ب- محکومیت به فتح یا نقص عضو.

ج- محکومیت لازم انجمن به مجازات حبس از یکسال به بالا در جرایم عمدی.

د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

هـ- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

جرمهای سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت جزو جرمهای مشابه محسوب می‌شوند.

هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند .

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲ – اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

۴ – قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

ارسال دیدگاه